PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

V súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Vážení klienti,

v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné a zrozumiteľné informácie o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov prostredníctvom našej organizácie v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM A KDE SA NA NÁS MÔŽETE OBRÁTIŤ ?

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: Positivity Job s. r. o. 
Sídlo: Partizánska 2, Bratislava-Staré mesto, PSČ: 811 03
IČO: 46 971 386
Telefónne číslo: +421 911 566 766
E-mail: info@skvelaasistentka.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných údajoch. 

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE ? 

Osobné údaje spracúvame pre rôzne účely podľa toho, akú službu pre Vás poskytujeme.


ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVNY ZÁKLAD

1.

Prihlásenie sa na ponúkaný kurz/školenie a vyhotovenie s tým súvisiacej faktúry. 

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy o školení na základe žiadosti dotknutej osoby,  podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných účtovných predpisov. Ide najmä o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR.

2.

Sprostredkovanie vhodnej práce prostredníctvom online registrácie uchádzačov o zamestnanie.

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov, podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR.

3.

Informovanie o rôznych akciách, novinkách, a činnostiach prevádzkovateľa (marketingová komunikácia a zasielanie newsletterov), predaj na produktov diaľku (napr. e-Book)

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je marketingová komunikácia s existujúcimi klientmi, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov, podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR v prípade marketingovej komunikácie bez predchádzajúceho vzťahu s dotknutou osobou.

4.

Zverejňovanie fotiek na propagačné účely.

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov, podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR.

5. 

Archívne účely

 • Článok 89 GDPR, §78 ods. 8 Zákona OOÚ (ako zlučiteľný účel) podľa zákona o archívoch a registratúrach.


AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME ?

Vo vzťahu k Vám ako dotknutej osobe spracúvame prevažne tzv. bežné osobné údaje. Ide najmä o základné identifikačné a kontaktné údaje klienta. V prípade záujmu o sprostredkovanie vhodného zamestnania spracúvame tiež údaje uvedené v životopise a v motivačnom liste. 

KOMU MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ ALEBO SPRÍSTUPNENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené nasledujúcim kategóriám príjemcov. 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

 • Potenciálni zamestnávatelia v prípade záujmu o sprostredkovanie vhodného zamestnania. 
 • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania elektronických údajov.
 • Poskytovateľ IT servisu/údržby/podpory.
 • Externá firma poskytujúca pre nás účtovné služby v prípade vyhotovenia a spracúvania účtovných dokladov.


AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre účel č. 1: účtovné doklady 10 rokov a kontaktné údaje pre marketingovú komunikáciu po dobu trvania Vášho záujmu o marketingovú komunikáciu/ kým nevyjadríte svoj nesúhlas.

Pre účel č. 2: po dobu 36 mesiacov od Vašej registrácie, prípadne do odvolania Vášho súhlasu, po tejto dobe Vás môžeme kontaktovať za účelom aktualizácie Vašich údajov a obnovenia Vášho súhlasu. 

Pre účel č. 3: po dobu trvania Vášho záujmu o odber newsletteru/marketingovú komunikáciu, resp. do odvolania Vášho súhlasu.

Pre účel č. 4: po dobu 3 rokov, prípadne do odvolania Vášho súhlasu.

Pre účel č. 5: v súlade s registratúrnym plánom/poriadkom prevádzkovateľa.


PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO DO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii nie je a ani sa neplánuje.


AKÉ MÁTE PRÁVA AKO DOTKNUTÁ OSOBA?

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
 • právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR), 
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
 • právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona o ochrane osobných údajov, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk 


Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS 

Vo všetkých prípadoch, kde je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.


POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ SPRACÚVANIE ÚDAJOV NA ÚČEL PRIAMEHO MARKETINGU

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.


JE POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DOBROVOĽNÉ ?

POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že nebude možné Vás registrovať a zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie, prípadne poskytnúť Vám inú službu. Iné následky nie sú.


DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM A/ALEBO INÝM PODSTATNÝM VPLYVOM NA VÁS ?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

 

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, Z AKÉHO ZDROJA ?

Prevádzkovateľ spracúva výlučne len údaje, ktoré mu Vy ako dotknutá osoba poskytnete. Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov.


AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?  

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok a základného merania ich návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu niektorých webstránok (najmä, ak sa vyžaduje prihlásenie). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našich stránkach. Súhlas s použitím súborov cookies nie v zmysle daného ustanovenia potrebný pre „...technické uloženie údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete." V skratke to znamená, že nepotrebujeme získavať Váš „cookies“ súhlas pre tzv. session cookies, ktoré umožňujú technický chod a fungovanie našich webstránok.

ZMENA PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti podľa možností napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Napísali o nás

Mgr. Katarína Varga Pivovarníková, MBA Executive Assistant, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Veľmi efektívne a prepracované školenie. Každá minúta bola pre mňa "aha" momentom, z ktorej denne profitujem vo svojej pozícii. Pre mňa boli praktické časti a cvičenia s kamerou najviac prínosné a obohacujúce. Teória je dôležitá, ale osobná skúsenosť s okamžitou spätnou zmenou od fundovanej školiteľky znamená reálny posun o krok vpred. Školenie predčilo moje očakávania, výsledky som dokázala ihneď aplikovať v práci. Pri ďalšej práci na sebe ste jednoznačnou voľbou.

Silvia Karasková Asistentka prezidenta a člena predstavenstva spoločnosti Mondi SCP

Zvýšenie efektivity po absolvovaní školení bolo zjavné aj pre môjho nadriadeného a tak bola voľba jednoznačná. Školenie sme vytvorili s pani Mravcovou na mieru. Všetky naše požiadavky boli do bodky splnené a spätná väzba od kolegýň bola výnimočná. Manažéri niekoľko dní po skončení školenia tiež informovali o pozitívnych zmenách v rámci fungovania oddelenia, profesionálneho vystupovania, či zvýšenia efektivity. Na školeniach si najviac vážim ich vecnosť, profesionalitu a praktickosť.

Denisa Kiszel, asistentka starostu Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

Čerpám zo školenia a dokonca si to všimol už aj môj šéf. Odporúčam kurz Profesionálna a úspešná asistentka všetkým asistentkám, ktoré sa chcú zlepšiť vo svojej profesii. Ďakujem za pomocné rady pani lektorke a teším sa na ďalší kurz o komunikácii.

Iveta Gajdošová Janďoureková Executive Assistant, PLASTIC OMNIUM, Intelligent Exterior Systems

Bol to naozaj skvelý kurz. Užila som si celý deň. Odniesla som si veľa poznaní a aj také, ktoré som dovtedy možno ani nechcela vidieť na sebe. Vy ste ich ale podali tak, že ma to povzbudilo, aby som na sebe pracovala a zlepšila sa v nich. Po poslednom školení som si sama povedala, že „áno“ – robím svoju prácu dobre, že „idem s dobou“ a našla som kopec nových podnetov, ktoré by som rada uviedla do svojho pracovného života.

Zuzana Brlošová, Executive Assistant Westech, s.r.o

Školenie bolo profesionálne, priamo k veci, zamerané na naše reálne potreby pri poradách a naviac sa mi páčil ten inovatívny prístup. Odchádzala som s pocitom vďačnosti a v hlave som mala veľké “waaw”. Naozaj sa budem snažiť pretaviť všetky Vaše slová do reálnej podoby a už na tom aj pracujem. Som rada, že sme v kontakte a verte, že ak budem potrebovať odbornú radu, určite sa obrátim len na Vás.

Beáta Bosáková Kancelária primátora mesta, Banská Bystrica

Ste človek, čo vo mne zanechal stopu a takých ľudí si vážim, lebo ma posúvajú vpred, ako pracovne tak aj ľudsky. Som rada, že som mala tú česť Vás osobne spoznať.

Mgr. Lucia Maňúrová Rabelová Vedúca divízie pre rakúske a slovenské hotelové, reštauračné a zdravotnícke zariadenia

Všetky školenia môžem len odporúčať, nakoľko išlo o vrcholne profesionálny prístup školiteľky. Podnetné a pekné prostredie podnecovalo všetkých účastníkov k aktivite. Školenia obsahovali informatívnu ako aj aktívnu časť a každý mal možnosť ukázať, čo v ňom je. Dobré rady a nápady školiteľky s bohatými pracovnými skúsenosťami využívam dennodenne v profesijnom aj osobnom živote. Školenia ma posunuli ďalej! A neoceniteľným faktom je, že školiteľke ide skutočne o to, aby sme v živote boli skvelí! :)

Mgr. Viera Lužová Asistentka, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava


Portál Skvelá asistentka môžem len odporúčať, kvalitné kurzy, pekné a útulné prostredie a kvalifikovaní školitelia. Absolvovala som takmer všetky doteraz uskutočnené kurzy a zakaždým netrpezlivo čakám na nové. Portál je jedinečný projekt svojho druhu a je skvelé, že vyzdvihuje prácu asistentiek vyššie, nakoľko táto práca je stále u nás chápaná len ako „dievča pre všetko“. Len tak ďalej Skvelá asistentka!

Ing. Jana Šiketová absolventka vysokej školy

S kurzom Profesionálna a úspešná asistentka som maximálne spokojná. Oceňujem každý jeden vstup, následne aktivity a začlenenie asistentiek do debaty. Okrem iného mi to zvýšilo sebavedomie a pomohlo úspešne sa posúvať ďalej. Pani lektorka Mgr. Mravcová zanechala vynikajúci dojem a teším sa na ďalší z jej kurzov.

Mgr. Mária Urbanová Marketingová špecialistka, PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Vďaka spolupráci so Skvelou asistentkou sme získali dve nové šikovné kolegyne, ktoré spĺňali všetky naše požiadavky a zapadli veľmi rýchlo do nášho tímu.

Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD., Department of Strategy, BRATISLAVA TOURIST BOARD BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Tím Bratislavskej organizácie cestovného ruchu úprimne ďakuje za veľmi zmysluplné a zaujímavé školenie. Spolupráca bola na vysoko profesionálnej úrovni a s dôrazom na individuálny prístup k nám ako klientovi. Každý účastník semináru sa obohatil o nové informácie a poznatky a prispelo to tiež k zoceleniu kolektívu a bližšiemu spoznaniu sa. Ďakujeme veľmi pekne.

Mgr. Mirka Šoókyová, Assistant Family Office, Dynastion s.r.o., Bratislava

Agentúre Skvelá asistentka, konkrétne p. Mravcovej, vďačím za prácu snov. Maximálna ochota, expresné jednanie, profesionálny prístup, vnímanie požiadaviek zúčastnených strán (ako potenciálnej asistentky, tak spoločnosti, kt. si ponuku zadala). Elena Mravcová má pre obe strany ponuky ako “šité na mieru”. A aj ja, práve vďaka tejto empatií riaditeľky Skvelá asistentka, v súčasnosti pracujem na pozícií junior relationship manager, medzinárodnej privátnej banky, kde nie len ja som vďačná za tento post, ale aj vedenie banky za mňa.

Zina Hanesová Junior Operations Manager exe, a.s.

Veľmi pekne ďakujem za motivujúce školenie, kde som sa mala možnosť nahliadnuť na pracovnú pozíciu z iného uhla pohľadu. To mi umožnilo prísť na nové nápady a už ich aj aplikovať v praxi. Zároveň by som chcela pochváliť celú organizáciu školenia, od priestorov, cez chutný catering až po extra servis parkovania. Veľmi sa mi páči Váš koncept businessu, je to pre mňa veľmi zaujímavé.

Petronela Líšková Bratislava

Kurz mi veľa dal, bol zaujímavo spracovaný a veľa som si z neho odniesla do práce, ktorú teraz vykonávam ako administratívna asistentka. Ďakujem a prajem veľa ďalších úspešných kurzov.

Zuzana Malecová, Assistant & Office manager Plastic Omnium Auto Exterior, s.r.o.

Bolo to jedno z najlepších školení, na ktorých som sa zúčastnila. Odniesla som si z neho veľmi veľa za pomerne krátky čas. Určite Vás budem odporúčať ďalej a pozriem si aj iné školenia, ktoré ponúkate a teda dúfam, že sa ešte stretneme.

Mgr. Zdenka Lukáčová, Trenčín

Niekoľkokrát v priebehu dňa si spomeniem na Vaše rady a premýšľam nad nimi. Predstavujem si, ako ich v práci využijem a použijem :-) Som rada, že som Vás spoznala. Kurz Profesionálna asistentka sa mi páčil a odchádzala som povzbudená do novej práce. Ďakujem za poznatky a skúsenosti, ktoré ste nám prezentovali a aj za príjemnú atmosféru a prostredie.

Emília Macková Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bystrica

Školenie, ktoré som absolvovala bolo pre mňa veľmi inšpirujúce a obohacujúce. Vedieť prezentovať našu prácu a byť v nej autentická, to je veľmi dôležité. Každá jedna asistentka by mala mať možnosť zúčastniť sa práve takéhoto školenia. 

Katarína Kováčová, HR assistant KB Components DKI s.r.o.

Tento kurz je jeden z mála, kedy získané informácie viem ihneď použiť. Ubehlo necelých 24 hodín a ja už veci dávam do praxe. A funguje to. O to lepší mám zo seba pocit. Som rada, že som kurz mohla absolvovať s vami.

V týchto firmách nájdete naše asistentky

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore